Richtlijnen voor auteurs van artikelen in Gewasbescherming

Aanleveren

Zend manuscripten per e-mail naar een lid van de redactie (zie colofon Gewasbescherming of www.knpv.org). Bij acceptatie ontvangen de auteurs, indien nodig, een bewerkte versie ter correctie. Auteurs van artikelen en promotie-artikelen krijgen voor publicatie nog een digitale proefdruk via e-mail.

Manuscripten

Manuscripten moeten in het Nederlands zijn. (Voor samenvattingen van presentaties in werkgroepen is Engels toegestaan, maar heeft Nederlands de sterke voorkeur.) Het manuscript moet niet langer zijn dan zes A4 pagina's (maximaal 3000 woorden, exclusief figuren en tabellen). Manuscripten dienen te beginnen met een korte algemene inleiding (normaal) of samenvatting (vet) en liefst vergezeld te zijn van enkele figuren of foto's ter illustratie en verluchtiging van de tekstinhoud. Om lezers de gelegenheid te geven te reageren dient de auteur zijn / haar organisatie of e-mailadres te vermelden. Bij voorkeur worden bij de titel de uitgeschreven voor- en achternaam van elke auteur genoemd. Onderaan worden de auteursnamen met volledige voorletters samen met de titel nogmaals opgeschreven voor correcte vermelding in de inhoudsopgave en de jaarindex.

Opmaak

De tekst hoeft niet opgemaakt te worden, maar u moet wel aangeven of tekst vet of cursief moet worden. Tabellen kunnen in de tekst worden geplaatst en dienen voorzien te zijn van een (vet) volgnummer en een bijschrift. Vermijd verticale lijnen in de tabellen.

Illustraties

Tekst in de figuren en grafieken moet in het Nederlands zijn. Bijschriften kunnen aan het eind van het artikel in het bestand worden gezet. Foto’s (liefst als jpg-formaat) en figuren graag als aparte bestanden aanleveren, evenals excel-files van geïmporteerde grafieken. Illustraties dienen minimaal een resolutie van 300 dpi te hebben.

Spelling

Gewasbescherming hanteert de spelling volgens Het Groene Boekje en de ‘Lijst van Gewasbeschermingskundige Termen’ (Gewasbescherming 28, Supplement nummer 1, december 1997). Schrijf aanduidingen van instituten of instellingen in de tekst alleen de eerste keer voluit, met daarachter tussen haakjes de afgekorte aanduiding.Wetenschappelijke namen, Engelse/buitenlandse woorden, en namen van genen worden cursief geschreven. Wanneer vreemde woorden of afkortingen aan Nederlandse woorden gekoppeld worden wordt een koppelteken gebruikt, zoals Botrytis-soorten, B. cinerea-isolaten, RFLP-merkers en Avr9-expressie.

Literatuurverwijzing

Verwijs in de tekst naar literatuur door de naam van de auteur(s) te noemen met daarachter het jaartal van publicatie. Rangschik de referenties in de literatuurlijst alfabetisch op basis van de auteurs volgens Nederlandse schrijfwijze. Vermeld behalve de naam van de auteur(s) en het jaar van publicatie ook de titel, de naam van het tijdschrift (voluit), de jaargang en de eerste en laatste pagina.

Een voorbeeld is: Man in ’t Veld W.A., de Gruyter H. & de Haas A.M., 2002. Phytophthora ramorum: een bedreiging voor inheemse bomen en struiken? Gewasbescherming 33: 145-149
Titels van boeken worden gevolgd door uitgever, plaats, land en aantal pp.

Digitale publicatie

De artikelen in Gewasbescherming worden full text digitaal ontsloten in het artikelenbestand ARTIK en gepubliceerd op de KNPV-website www.knpv.org. Auteurs die een manuscript voor publicatie in het tijdschrift Gewasbescherming aanbieden, stemmen daarmee gelijktijdig ook in met deze ontsluiting en beschikbaarstelling.

Bovenstaande richtlijnen zijn ook te downloaden (word-file).